สถิติการสมัคร

Application Statistics.

ห้องเรียน/ประเภท ระดับชั้น ลงทะเบียนทั้งหมด อนุมัติแล้วทั้งหมด
นักเรียนห้องเรียนปกติ มัธยมศึกษาปีที่ 1 1012 1012
นักเรียนห้องเรียนปกติ มัธยมศึกษาปีที่ 4 350 350
นักเรียนห้องเรียนปกติ (โรงเรียนเดิม) มัธยมศึกษาปีที่ 4 316 0