ระบบรับสมัคร

ระบบรับสมัครนักเรียน โรงเรียนสตรีพัทลุง

ชื่อหลักสูตร/ประเภท รับจำนวน เปิดลงทะเบียน ผู้ลงทะเบียน
ผู้มีสิทธิ์สอบ
รายละเอียด ลงทะเบียน
(มัธยมศึกษาปีที่ 1) นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
นักเรียนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านอยู่ในเขตอำเภอเมืองพัทลุง อย่างน้อย 2 ปี นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 และต้องอาศัยอยู่กับบิดามารดา หรือผู้ปกครองตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน โดยให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านรับรองการอาศัยอยู่จริง
168 คน 14 มี.ค. 2562
ถึง
27 มี.ค. 2562
217/0 คน ลงทะเบียน
(มัธยมศึกษาปีที่ 1) นักเรียนทั่วไป
นักเรียนที่อาศัยอยู่นอกเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน
112 คน 14 มี.ค. 2562
ถึง
27 มี.ค. 2562
377/0 คน ลงทะเบียน
(มัธยมศึกษาปีที่ 1) นักเรียนความสามารถพิเศษ (ด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ)
คัดเลือกจากการประเมินความสามารถพิเศษนักเรียนในด้านทัศนศิลป์ ดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป์ ฟุตซอล (ชาย) และ วอลเลย์บอล (หญิง)
20 คน 14 มี.ค. 2562
ถึง
23 มี.ค. 2562
46/0 คน ลงทะเบียน
(มัธยมศึกษาปีที่ 4) แผนการเรียนวิทย์-คณิต ไม่ระบุ 14 มี.ค. 2562
ถึง
27 มี.ค. 2562
57/0 คน ลงทะเบียน
(มัธยมศึกษาปีที่ 4) แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ ไม่ระบุ 14 มี.ค. 2562
ถึง
27 มี.ค. 2562
48/0 คน ลงทะเบียน
(มัธยมศึกษาปีที่ 4) แผนการเรียนศิลป์-ภาษาฝรั่งเศส/ญี่ปุ่น ไม่ระบุ 14 มี.ค. 2562
ถึง
27 มี.ค. 2562
19/0 คน ลงทะเบียน
(มัธยมศึกษาปีที่ 4) แผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน ไม่ระบุ 14 มี.ค. 2562
ถึง
27 มี.ค. 2562
21/0 คน ลงทะเบียน
(มัธยมศึกษาปีที่ 4) แผนการเรียนศิลป์-ทั่วไป ไม่ระบุ 14 มี.ค. 2562
ถึง
27 มี.ค. 2562
61/0 คน ลงทะเบียน
(มัธยมศึกษาปีที่ 4) นักเรียนความสามารถพิเศษ (ด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ)
คัดเลือกจากการประเมินความสามารถพิเศษนักเรียนในด้านทัศนศิลป์ ดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป์ ฟุตซอล (ชาย) และ วอลเลย์บอล (หญิง)
ไม่ระบุ 14 มี.ค. 2562
ถึง
23 มี.ค. 2562
23/0 คน ลงทะเบียน

จำนวนทั้งหมด 9 รายการ