ระบบรับสมัคร

ระบบรับสมัครนักเรียน
โรงเรียนสตรีพัทลุง

ชื่อหลักสูตร/ประเภทห้องเรียน เปิดลงทะเบียน ลงทะเบียน
นักเรียนห้องเรียนปกติ
(มัธยมศึกษาปีที่ 1)
10 มี.ค. 2566-15 มี.ค. 2566 ลงทะเบียน
นักเรียนห้องเรียนปกติ
(มัธยมศึกษาปีที่ 4)
10 มี.ค. 2566-15 มี.ค. 2566 ลงทะเบียน
นักเรียนห้องเรียนปกติ (โรงเรียนเดิม)
(มัธยมศึกษาปีที่ 4)
10 มี.ค. 2566-15 มี.ค. 2566 ลงทะเบียน